Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Adran Heddlu Victoria wedi ymrwymo i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant ac mae'n croesawu'r egwyddorion hyn fel rhai hanfodol i weithwyr a chymunedau iach. Rydym yn deall nad yw amrywiaeth a chynhwysiant yn digwydd ar eu pen eu hunain a bod yn rhaid eu plethu’n systematig i bob agwedd ar ein gweithrediadau, gan ganolbwyntio ar lwyddiant mesuradwy ac effaith gynaliadwy. O’r herwydd, rydym wedi bod yn strategol ac yn fwriadol wrth ffurfioli a dilyn nodau ystyrlon sy’n:

  1. Sicrhau bod gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys, eu parchu, eu gwerthfawrogi a'u cysylltu;
  2. Cryfhau cyfreithlondeb yr heddlu trwy ddarparu cymwysiadau teg a diduedd o gyfrifoldebau plismona; a
  3. Parhau i ymgysylltu â chymunedau amrywiol yn Victoria ac Esquimalt trwy ymgysylltu ystyrlon a deialog ar y cyd.

Wrth i’n camau gweithredu gael eu ffurfioli, rydym yn ymrwymo i fod yn rhagweithiol ac yn dryloyw wrth ddarparu gwybodaeth am ein cynnydd tuag at gyflawni ein nodau.

Mae Adran Heddlu Victoria yn bartner i'r Pwyllgor Ymgynghorol Amrywiaeth Heddlu Victoria Fwyaf.