Hafan/Cysylltwch â ni/Canmoliaeth a Chwynion/Cwestiynau Cyffredin Cwestiwn neu Bryder
Cwestiynau Cyffredin Cwestiwn neu Bryder2019-10-29T12:27:21-08:00

Cwestiynau Cyffredin Cwestiwn neu Bryder

Beth yw cwestiwn neu bryder?2019-10-29T12:23:18-08:00

Cwestiwn neu Bryder Yn gyffredinol, mae a wnelo cwynion ag ymddygiad yr heddlu sy'n peri i aelod o'r cyhoedd ypsetio, poeni neu aflonyddu.

Sut mae Cwestiwn neu Bryder yn wahanol i Gŵyn Gofrestredig?2019-10-29T12:23:44-08:00

Yn gyffredinol, mae Cwestiynau neu Bryderon yn achosi i aelod o’r cyhoedd ypsetio, poeni neu aflonyddu, tra bod Cwyn Gofrestredig fel arfer yn cynnwys honiad o gamymddwyn gan swyddog heddlu.

Yn gyffredinol, caiff Cwestiynau neu Bryderon eu datrys o fewn 10 diwrnod, tra bod yn rhaid i ymchwiliadau Cwynion Cofrestredig (sy'n cael eu hystyried yn dderbyniadwy gan SCHTh) gael eu cwblhau o fewn chwe (6) mis.

Mae eich hawl i wneud cwyn yn erbyn Adran Heddlu Victoria wedi'i nodi yn y CC Deddf yr Heddlu. Mae'r gyfraith hon yn effeithio ar bob heddlu dinesig yn British Columbia.

Ble gallaf gyflwyno fy Nghwestiwn neu Bryder?2019-10-29T12:24:16-08:00

Gallwch rannu eich cwestiwn neu bryder gydag Adran Heddlu Victoria trwy fynychu yn bersonol, neu rannu eich cwestiwn neu bryder dros y ffôn.

Mae'r VicPD wedi ymrwymo i sicrhau y bydd eich cwestiwn neu bryder yn cael ei dderbyn, ei ystyried a'i reoli mewn modd proffesiynol. Mae gan y person sy’n derbyn y cwestiwn neu bryder ddyletswydd i:

  • eich cynorthwyo a chofnodi eich cwestiwn neu bryder
  • rhannu eich pryder gyda SCHTh
Sut bydd fy nghwestiwn neu bryder yn cael ei ddatrys?2019-10-29T12:24:40-08:00

Mae cwestiynau a phryderon yn rhoi adborth pwysig i’r heddlu ac yn rhoi’r cyfle iddynt ymateb i aelodau yn eu cymunedau. Bydd eich pryder yn cael ei ddogfennu a gwneir ymdrech i drafod, rhannu gwybodaeth a rhoi eglurhad. Os oes gennych chi wybodaeth rydych chi'n credu sy'n berthnasol i'ch cwestiwn neu bryder, efallai y bydd hyn hefyd yn cael ei ystyried, ei ddogfennu neu ei dderbyn.

Mae'r broses Cwestiwn neu Bryder yn hwyluso cyfathrebu. Gall hyn arwain at rannu persbectif, neu esboniad manylach a allai fodloni eich cwestiwn neu bryder. Mae VicPD yn ceisio darparu lefel uchel o wasanaeth ac atebolrwydd i bob aelod o'r gymuned.

Beth sy'n digwydd i gwestiwn neu bryder nad yw'n cael ei ddatrys i'm boddhad?2019-10-29T12:25:37-08:00

Os nad ydych yn fodlon bod eich cwestiwn neu bryder wedi cael sylw priodol, gallwch gychwyn Cwyn Gofrestredig gyda SCHTh.

Ewch i'r Top