فرم درخواست ملک

فرم درخواست ملک برای ترتیب دادن بازگرداندن اموالی است که بازیابی شده یا برای نگهداری ایمن توسط اداره پلیس ویکتوریا نگهداری می شود. اگر اموال گمشده، دزدیده شده یا پیدا شده را گزارش می کنید، لطفاً با خط غیر اضطراری VicPD به شماره 250-995-7654 تماس بگیرید یا یک فایل را ثبت کنید. گزارش جرم آنلاین از طریق وب سایت ما اموال بدون مطالبه پس از 90 روز دفع می شود.