Hloov Lub Npe Txheej Txheem

Koj yuav tsum thov kom hloov lub npe los ntawm lub Xeev Xeev Lub Chaw Saib Xyuas Kev Txheeb Xyuas Tseem Ceeb. VicPD muab cov kev pabcuam luam ntiv tes rau cov txheej txheem no.

Koj yuav tsum them cov nqi hauv qab no rau VicPD thaum lub sijhawm luam ntiv tes:

  • $50.00 tus nqi luam ntiv tes
  • $25.00 rau RCMP Ottawa

Koj daim ntawv txais nyiaj yuav raug stamped qhia tias koj cov ntiv tes tau xa hauv tshuab hluav taws xob. Koj yuav tsum suav nrog koj daim ntawv txais ntiv tes nrog koj Daim Ntawv Thov Hloov Npe.

Peb lub chaw haujlwm yuav xa koj tus ntiv tes rau hauv hluav taws xob thiab cov txiaj ntsig yuav raug xa ncaj qha rau BC Vital Statistics los ntawm RCMP hauv Ottawa. Koj yuav tsum xa rov qab tag nrho lwm cov ntaub ntawv los ntawm koj daim ntawv thov mus rau Vital Statistics.

Xav paub ntau ntxiv thov mus http://www.vs.gov.bc.ca lossis xov tooj 250-952-2681.