Taug kev mus rau Tebchaws Meskas

Yog tias koj xav tau kev tso cai tshwj xeeb hla ciam teb mus rau Tebchaws Meskas vim yog qhov tseeb lossis xav tias muaj kev ua txhaum cai, koj yuav tsum tau txais "US Waiver" los ntawm Tebchaws Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees.

Yog xav paub ntxiv txog kev thov kev zam, thov hu rau:

Yog tias koj xav tau cov ntiv tes kom ua tiav daim ntawv C216 thov hu rau Commissionaires 250 727-7755.