დანაშაულის რუქები

წესები და პირობები

ვიქტორიის პოლიციის დეპარტამენტი აფრთხილებს მოწოდებული მონაცემების გამოყენებას გადაწყვეტილების მისაღებად ან შედარებისთვის რომელიმე კონკრეტული ტერიტორიის უსაფრთხოების შესახებ. საზოგადოების წევრები წახალისებულნი არიან, გააგრძელონ პარტნიორობა და პრობლემების გადაჭრა დეპარტამენტთან, რათა მხარი დაუჭირონ სათემო და პოლიციის დეპარტამენტის მიზნებსა და ამოცანებს.

მონაცემების განხილვისას გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები:

  • როგორც ტექნიკური მიზეზების, ისე პოლიციის გარკვეული ტიპის ინფორმაციის დაცვის აუცილებლობის გამო, გეოგრაფიულ სისტემაში გამოვლენილი ინციდენტების რაოდენობა შეიძლება ზუსტად არ ასახავდეს ინციდენტების მთლიან რაოდენობას ზონაში.
  • მონაცემები არ მოიცავს კანადის იუსტიციის სტატისტიკის ცენტრის ფარგლებში გამოვლენილ ყველა დანაშაულს.
  • ინციდენტის მისამართები მონაცემებში განზოგადებულია ასი ბლოკის დონეზე, რათა თავიდან აიცილოს ინციდენტის ფაქტობრივი მდებარეობისა და მისამართების გამჟღავნება.
  • მონაცემები ზოგჯერ მიუთითებს იმაზე, თუ სად იყო ინციდენტი მოხსენებული ან გამოყენებული, როგორც საცნობარო წერტილი და არა ის, თუ სად მოხდა ინციდენტი რეალურად. ზოგიერთი ინციდენტი იწვევს ვიქტორიას პოლიციის დეპარტამენტის „ნაგულისხმევ მისამართს“ (850 Caledonia Avenue), რომელიც სულაც არ ასახავს ამ ადგილას რეალურად მომხდარ ინციდენტებს.
  • მონაცემები განკუთვნილია განსახილველად და განსახილველად, როგორც დანაშაულის პრევენციის კოორდინირებული ინიციატივების ნაწილი, საზოგადოების ინფორმირებულობისა და უსაფრთხოების მხარდასაჭერად და გასაუმჯობესებლად.
  • მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინციდენტების დონისა და ტიპების ზოგადი ცვლილებების გასაზომად, როდესაც ადარებენ სხვადასხვა დროის პერიოდს ერთსა და იმავე გეოგრაფიულ არეალთან, თუმცა, მონაცემთა მომხმარებლებმა უარი თქვან შედარებითი ანალიზის ჩატარებაზე ქალაქის სხვადასხვა უბნებს შორის მხოლოდ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით - ტერიტორიები. განსხვავდება ზომით, პოპულაციისა და სიმკვრივით, რაც ართულებს ასეთ შედარებებს.
  • მონაცემები განიხილება ინციდენტის წინასწარ მონაცემებად და არ წარმოადგენს კანადის იუსტიციის სტატისტიკის ცენტრს წარდგენილ სტატისტიკას. მონაცემები ექვემდებარება ცვლილებას სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ შორის დაგვიანებული მოხსენების, ინციდენტების ხელახალი კლასიფიკაციის, დანაშაულის ტიპების ან შემდგომი გამოძიების საფუძველზე და შეცდომების გამო.

ვიქტორიას პოლიციის დეპარტამენტი არ იძლევა რაიმე სახის წარმოდგენას, გარანტიას ან რაიმე სახის გარანტიას, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს, აქ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაციის ან მონაცემის შინაარსის, თანმიმდევრობის, სიზუსტის, სანდოობის, დროულობის ან სისრულის შესახებ. მონაცემთა მომხმარებლები არ უნდა დაეყრდნონ აქ მოწოდებულ ინფორმაციას ან მონაცემებს დროთა განმავლობაში ან სხვა რაიმე მიზეზით შედარების მიზნით. ამგვარ ინფორმაციასა და მონაცემებზე მომხმარებლის ნებისმიერი დამოკიდებულება, შესაბამისად, მკაცრად ეკისრება მომხმარებლის საკუთარ რისკს. ვიქტორიას პოლიციის დეპარტამენტი ცალსახად უარყოფს ნებისმიერ წარმომადგენლობას ან გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნაგულისხმევი გარანტიები ვაჭრობის, ხარისხის ან კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის შესახებ.

ვიქტორიის პოლიციის დეპარტამენტი არ იღებს და არ არის პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეცდომებზე, ხარვეზებზე ან უზუსტობებზე მოწოდებულ მონაცემებსა და ინფორმაციაში, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ არის გამოწვეული. გარდა ამისა, ვიქტორიას პოლიციის დეპარტამენტი არავითარ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე დანაკარგზე ან დაზიანებაზე, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, არაპირდაპირი ან თანმიმდევრული ზარალი ან დაზიანება, ან რაიმე დანაკარგი ან ზიანი, რომელიც წარმოიქმნება მონაცემების დაკარგვის ან მოგების შედეგად, ან დაკავშირებული. , ამ გვერდების პირდაპირი ან ირიბი გამოყენება. ვიქტორიას პოლიციის დეპარტამენტი არ იქნება პასუხისმგებელი ამ ინფორმაციის ან მონაცემების პირდაპირი ან არაპირდაპირი გამოყენებაზე ან შედეგებზე მიღებულ შედეგებზე. ვიქტორიას პოლიციის დეპარტამენტი არ იღებს პასუხისმგებლობას ვებგვერდის მომხმარებლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ან ქმედებებზე, რომლებიც მიიღეს ან არ განხორციელებულა ამ გვერდით მოწოდებულ ნებისმიერ ინფორმაციასა და მონაცემზე დაყრდნობით. კატეგორიულად აკრძალულია ინფორმაციის ან მონაცემების ნებისმიერი გამოყენება კომერციული მიზნებისთვის.