პროექტის აღწერა

ვიქტორიისა და ესკუმალტის პოლიციის საბჭომ გამოაქვეყნა ვიქტორიის პოლიციის დეპარტამენტი ტრანსფორმაციის ანგარიში. ეს ანგარიში ასახავს მოსალოდნელ ცვლილებებს ჩვენი სერვისების მიწოდებაში ვიქტორიასა და ესკუმალტში. ეს ცვლილებები სამსახურში ხდება იმისათვის, რომ შევასრულოთ ჩვენი ნორმატიული მოვალეობები, დავიცვათ სიცოცხლე, ქონება და აღვასრულოთ კანონი ჩვენს ხელთ არსებული რესურსებით.