កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃអង្គារខែមិថុនា 28, 2022

ឯកសារ: 22-23685

Victoria, BC - Saira Taylor ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការជូនដំណឹងអំពីមនុស្សបាត់ខ្លួន ទីតាំង អរគុណសមាជិកសហគមន៍ដែលបានឃើញ Saira ព្រឹកនេះ ហើយបានទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីស។ Saira មានសុវត្ថិភាព។

អរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ Saira ។

-30-