ការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមរយៈការរចនាបរិស្ថាន (CPTED)

ការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមរយៈការរចនាបរិស្ថាន (CPTED) គឺជាវិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែង និងទូលំទូលាយក្នុងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ការអនុវត្តគោលការណ៍សំខាន់ៗរបស់ CPTED ដោះស្រាយតំបន់នៃលំនៅដ្ឋានដែលជាធម្មតាកំណត់គោលដៅដោយឧក្រិដ្ឋជន។ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូររូបរាងកាយដ៏សាមញ្ញចំពោះបរិស្ថានជុំវិញលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក អ្នកអាចកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់អាកប្បកិរិយាឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងខ្លាំង។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះកាត់បន្ថយឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។

ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមរយៈការអនុវត្តការរចនាបរិស្ថាន (CPTED) ឬដើម្បីកក់សវនកម្ម សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម។

កក់ការវាយតម្លៃ CPTED នៅទីនេះ

ឈ្មោះ