ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់នឹងទៅដល់អ្នកស៊ើបអង្កេតដោយផ្ទាល់ ហើយមិនត្រូវបានចែករំលែកជាមួយ 3rd ពិធីជប់លៀង។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកត្រូវបានទាមទារ ដើម្បីបើកឱ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតទាក់ទងអ្នក ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានរបស់អ្នក។

គន្លឹះរបស់ Michael DUNAHEE

  • YYYY slash MM slash DD
    មិនទាមទារទេ ប្រសិនបើអាយុខាងលើត្រូវបានផ្តល់ជូន