សូមស្វាគមន៍មកកាន់ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងសហគមន៍ VicPD

នៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2020 VicPD បានចាប់ផ្តើមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីមួយហៅថា សហគមន៍ដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនរួមគ្នា ដែលធ្វើតារាងដំណើររបស់អង្គការក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ។

ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងនេះគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ VicPD ដែលវាចែករំលែកទិន្នន័យ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីការងាររបស់យើងជាសេវាកម្មប៉ូលីសសម្រាប់សហគមន៍ Victoria និង Esquimalt ។ តាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មានសកម្ម និងអន្តរសកម្មនេះ សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពី VicPD និងរបៀបដែលយើងផ្តល់សេវាប៉ូលីសនាពេលបច្ចុប្បន្ន ខណៈពេលដែលប្រហែលជាចាប់ផ្តើមការសន្ទនាអំពីឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមបន្ថែមដែលសមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំង។

សូមចំណាំថា ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងនេះគឺមាន 15 សូចនាករដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងទូលំទូលាយទៅនឹងគោលដៅសំខាន់បីរបស់ VicPD ។ នេះមិនមែនមានន័យថាជាបញ្ជីពេញលេញនៃសូចនាករសំខាន់ៗ ហើយក៏មិនមែនជាផ្ទាំងគ្រប់គ្រងនេះមានបំណងឆ្លុះបញ្ចាំងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃរបៀបដែល VicPD ផ្តល់សេវាប៉ូលីសដល់សហគមន៍នៃ Victoria និង Esquimalt នោះទេ។

គោលដៅ ១០

គាំទ្រសុវត្ថិភាពសហគមន៍

ការគាំទ្រសុវត្ថិភាពសហគមន៍គឺជាស្នូលនៃការងាររបស់យើងនៅនាយកដ្ឋានប៉ូលីស Victoria ។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ ២០២០-២០២៤ របស់យើងប្រើវិធីសាស្រ្តបីចំណុចចំពោះសុវត្ថិភាពសហគមន៍៖ ការប្រយុទ្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្ម ការការពារឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការរួមចំណែកដល់ភាពរស់រវើករបស់សហគមន៍។

គោលដៅ ១០

ពង្រឹងទំនុកចិត្តសាធារណៈ

ការជឿទុកចិត្តរបស់សាធារណៈជនមានសារៈសំខាន់ចំពោះប៉ូលីសដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងសហគមន៍។ នោះហើយជាមូលហេតុដែល VicPD មានគោលបំណងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវទំនុកចិត្តរបស់សាធារណៈជនដែលបច្ចុប្បន្នយើងរីករាយដោយការបន្តចូលរួមជាសាធារណៈ សហការជាមួយសហគមន៍ចម្រុះរបស់យើង និងបង្កើនតម្លាភាព។

គោលដៅ ១០

សម្រេចបាននូវឧត្តមភាពនៃអង្គការ

VicPD តែងតែសម្លឹងមើលវិធីដើម្បីឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត VicPD 2020-2024 មានគោលបំណងដើម្បីសម្រេចបាននូវឧត្តមភាពនៃស្ថាប័នដោយគាំទ្រប្រជាជនរបស់យើង បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាព និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគាំទ្រការងាររបស់យើង។