ទម្រង់ស្នើសុំអចលនទ្រព្យ

ទម្រង់បែបបទស្នើសុំអចលនទ្រព្យគឺដើម្បីរៀបចំការប្រគល់មកវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានរកឃើញវិញ ឬកំពុងត្រូវបានរក្សាដោយសុវត្ថិភាពដោយនាយកដ្ឋានប៉ូលីស Victoria ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរាយការណ៍ថាបាត់ លួច ឬរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិ សូមទូរស័ព្ទទៅខ្សែរ VicPD Non-Emergency Line តាមលេខ 250-995-7654 ឬដាក់ឯកសារ របាយការណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនបានទាមទារនឹងត្រូវបោះចោលបន្ទាប់ពី 90 ថ្ងៃ។