ಹೆಸರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾವಣೆ

ಮೂಲಕ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ. VicPD ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು VicPD ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

  • ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ $50.00 ಶುಲ್ಕ
  • RCMP ಒಟ್ಟಾವಾಗೆ $25.00

ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾವಾದಲ್ಲಿನ RCMP ಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ BC ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ http://www.vs.gov.bc.ca ಅಥವಾ ಫೋನ್ 250-952-2681.