Картички за извештај за безбедност на заедницата

VicPD обезбедува полициски услуги на две општини, градот Викторија и општината Ескималт. Компонента на рамковниот договор вклучува испорака на картички за извештаи за безбедност на заедницата по квартали. Тие вклучуваат различни статистички податоци и резиме на информации за услугите и трендови за двете општини за секој квартал.

Еве ги најновите картички за извештаи за безбедност на заедницата:

Викторија -
Q4 2022

Ескималт -
Q4 2022

Март 02, 2023 Април 14, 2023

Овие извештаи се објавуваат на денот кога ќе бидат презентирани пред двата соодветни совети.