പങ്കാളിയുടെ പങ്ക്

ഒരു വിസിപിഡി ബ്ലോക്ക് വാച്ച് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് റോളുകൾ ഉണ്ട്; ക്യാപ്റ്റൻ, പങ്കാളികൾ, VicPD ബ്ലോക്ക് വാച്ച് കോർഡിനേറ്റർ.

ഒരു വിസിപിഡി ബ്ലോക്ക് വാച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സമ്മതിക്കുന്ന അയൽപക്കത്തിലോ സമുച്ചയത്തിലോ ഉള്ള ആളുകളാണ് പങ്കാളികൾ. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും പരസ്‌പരം നോക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പങ്കാളി എന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം. നിങ്ങൾ സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോഴോ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി നിരീക്ഷിക്കാനും പോലീസിനെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് വാച്ച് ഗ്രൂപ്പുമായി വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യും.

VicPD ബ്ലോക്ക് വാച്ച് പങ്കാളിയായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:

  • നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി സുരക്ഷ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ പങ്കിട്ട താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക.
  • VicPD ബ്ലോക്ക് വാച്ച് അവതരണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ വീടും സ്വകാര്യ സ്വത്തും സുരക്ഷിതമാക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ അറിയുക.
  • കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സജീവമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുക.
  • പരസ്‌പരവും പരസ്‌പരം സ്വത്തുക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുക.
  • സംശയാസ്പദവും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും പോലീസിൽ അറിയിക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ VicPD ബ്ലോക്ക് വാച്ച് ക്യാപ്റ്റനെ സഹായിക്കാൻ ഓഫർ ചെയ്യുക.
  • ഒരു അയൽപക്ക പ്രോജക്റ്റ്, ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സന്നദ്ധസേവനം നടത്തുക