ക്രൈം മാപ്പുകൾ

വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനോ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ വിക്ടോറിയ പോലീസ് വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിന് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുമായി പങ്കാളിത്തവും പ്രശ്‌നപരിഹാരവും തുടരാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഡാറ്റ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം:

  • സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലും ചില തരത്തിലുള്ള പോലീസ് വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാലും, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം, പ്രദേശത്തെ മൊത്തം സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.
  • കനേഡിയൻ സെന്റർ ഫോർ ജസ്റ്റിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
  • യഥാർത്ഥ സംഭവ സ്ഥലവും വിലാസങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തടയാൻ ഡാറ്റയിലെ സംഭവ വിലാസങ്ങൾ നൂറ് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലേക്ക് സാമാന്യവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റായി ഉപയോഗിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ഡാറ്റ ചിലപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കും, സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നല്ല. ചില സംഭവങ്ങൾ വിക്ടോറിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ (850 കാലിഡോണിയ അവന്യൂ) "സ്ഥിര വിലാസം" ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ആ സ്ഥലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.
  • കമ്മ്യൂണിറ്റി അവബോധവും സുരക്ഷയും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഏകോപിത കുറ്റകൃത്യ പ്രതിരോധ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവലോകനത്തിനും ചർച്ചയ്‌ക്കും ഡാറ്റ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.
  • വ്യത്യസ്‌ത സമയ കാലയളവുകളെ ഒരേ ഭൂമിശാസ്‌ത്ര മേഖലയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭവങ്ങളുടെ തലത്തിലും തരത്തിലും പൊതുവായ മാറ്റങ്ങൾ അളക്കാൻ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാനാകും, എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഡാറ്റയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നഗരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ വിശകലനം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഉപയോക്താക്കളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. വലിപ്പം, ജനസംഖ്യ, സാന്ദ്രത എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത്തരം താരതമ്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
  • ഡാറ്റ പ്രാഥമിക സംഭവ ഡാറ്റയായി കണക്കാക്കുന്നു കൂടാതെ കനേഡിയൻ സെന്റർ ഫോർ ജസ്റ്റിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് സമർപ്പിച്ച സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല. വൈകി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യൽ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ തരത്തെയോ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ പുനർവർഗ്ഗീകരണം, പിശകുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഡാറ്റ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

വിക്ടോറിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളുടെയോ ഡാറ്റയുടെയോ ഉള്ളടക്കം, ക്രമം, കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത, സമയബന്ധിതത അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യങ്ങളോ വാറന്റികളോ ഗ്യാരണ്ടികളോ നൽകുന്നില്ല. ഡാറ്റ ഉപയോക്താക്കൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ താരതമ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെയോ ഡാറ്റയെയോ ആശ്രയിക്കരുത്. അത്തരം വിവരങ്ങളിലോ ഡാറ്റയിലോ ഉപയോക്താവ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏതൊരു ആശ്രയവും ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്. വിക്ടോറിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രാതിനിധ്യങ്ങളോ വാറന്റികളോ വ്യക്തമായി നിരാകരിക്കുന്നു, പരിമിതികളില്ലാതെ, ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായുള്ള വ്യാപാരക്ഷമത, ഗുണനിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്‌നസ് എന്നിവയുടെ സൂചിപ്പിച്ച വാറന്റികൾ ഉൾപ്പെടെ.

വിക്ടോറിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, എങ്ങനെയാണ് കാരണമായത് എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിലും വിവരങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യതയില്ലായ്മകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഒരു ബാധ്യതയും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും വിക്ടോറിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് പരിമിതികളില്ലാതെ, പരോക്ഷമോ അനന്തരഫലമോ ആയ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല. , ഈ പേജുകളുടെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ഉപയോഗം. വിക്ടോറിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ഉപയോഗത്തിനോ ഈ വിവരങ്ങളുടെയോ ഡാറ്റയുടെയോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളെയോ ഡാറ്റയെയോ ആശ്രയിച്ച് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താവ് എടുക്കുന്നതോ എടുക്കാത്തതോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾക്കോ ​​നടപടികൾക്കോ ​​വിക്ടോറിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഒരു ബാധ്യതയും വഹിക്കില്ല. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവരങ്ങളോ ഡാറ്റയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.