യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക

യഥാർത്ഥമോ സംശയാസ്പദമായതോ ആയ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം നിമിത്തം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് അതിർത്തി കടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് "യുഎസ് ഒഴിവാക്കൽ" ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒഴിവാക്കലിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക:

  • യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസ് - http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
  • യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ - http://www.cbp.gov/
  • അല്ലെങ്കിൽ 1-800-375-5283 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

C216 ഫോമുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരലടയാളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്മീഷണർ 250 727-7755 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.