Төслийн танилцуулга

Виктория болон Эсквималт хотын цагдаагийн зөвлөл Виктория хотын цагдаагийн газрыг суллалаа Өөрчлөлтийн тайлан. Энэхүү тайланд Виктория болон Эсквималт дахь манай үйлчилгээний хүргэлтийн хүлээгдэж буй өөрчлөлтүүдийг тоймлон харуулав. Эдгээр үйлчилгээний өөрчлөлтүүд нь өөрт байгаа нөөц бололцоог ашиглан хүний ​​амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах, хууль сахиулах хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд хийгдэж байна.