ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ.

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ:

  1. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;
  2. ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
  3. ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਐਸਕੁਇਮਲਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।