ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

VicPD ਦੋ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਐਸਕੁਇਮਲਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹਨ:

ਵਿਕਟੋਰੀਆ -
Q42022

Esquimalt -
Q42022

ਮਾਰਚ 02, 2023 ਅਪ੍ਰੈਲ 14, 2023

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।