ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ $5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
 • ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 1. ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੱਸਿਆ।
 2. ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਚੇ - ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੱਗ ਗਤੀਵਿਧੀ
 • ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
 • $5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • $5000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
  • $5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
  • $5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ
  • $5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ
  • $5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਚੋਰੀ
 • ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ
 • ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ
 • ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ