د خدمت له لارې عزت

مونږ سره یو ځای شه!
خدمتونه او نور