දිනය: අඟහරුවාදා, ජූනි 28, 2022

ගොනුව: 22-23685

වික්ටෝරියා, ක්‍රි.පූ – අතුරුදහන් වූ පුද්ගල දැනුම් දීමේ විෂය වූ සයිරා ටේලර් පිහිටා ඇත අද උදෑසන සයිරා දැක පොලිසියට කතා කළ ප්‍රජාවේ සාමාජිකයෙකුට ස්තූතියි. සයිරා ආරක්ෂිතයි.

සයිරාගේ තොරතුරු බෙදාගත්තාට ස්තුතියි.

-30-