ඒ මගේ ඇඟිලි සලකුණු සහ ඡායාරූපය විනාශ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමයි. ඉල්ලුම්පත්‍රය ලැබුණු විට සහ ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ පසු පහත සඳහන් ලිපිනයට ලිඛිතව මට දැනුම් දෙන බව මම පිළිගනිමි. වික්ටෝරියා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපත්තියේ මාර්ගෝපදේශවලට පිටින් තත්ත්වයන් තිබේ නම් මෙම ඉල්ලීම ලබා නොදිය හැකි බව ද මම පිළිගනිමි.