ප්‍රජා ආරක්ෂණ වාර්තා කාඩ්පත්

VicPD මහ නගර සභා දෙකකට පොලිස් සේවා සපයයි, වික්ටෝරියා නගරය සහ Esquimalt නගරය. රාමු ගිවිසුමේ අංගයකට ප්‍රජා ආරක්ෂණ වාර්තා කාඩ්පත් කාර්තුව අනුව බෙදා හැරීම ඇතුළත් වේ. ඒවාට විවිධ සංඛ්‍යාලේඛන, සහ එක් එක් කාර්තුව සඳහා මහ නගර සභා දෙකෙහිම සේවා තොරතුරු සහ ප්‍රවණතා පිළිබඳ සාරාංශයක් ඇතුළත් වේ.

නවතම ප්‍රජා ආරක්ෂණ වාර්තා කාඩ්පත් මෙන්න:

වික්ටෝරියා -
Q1 2022

Esquimalt -
Q1 2022

අගෝස්තු 4, 2022 මැයි 9, 2022

මෙම වාර්තා අදාළ සභා දෙකට ඉදිරිපත් කරන දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.