கிரேட்டர் விக்டோரியா பன்முகத்தன்மை ஆலோசனைக் குழு

விக்டோரியா காவல் துறையின் பங்குதாரர் கிரேட்டர் விக்டோரியா போலீஸ் பன்முகத்தன்மை ஆலோசனைக் குழு.

விக்டோரியா காவல் துறையானது பன்முகத்தன்மை மற்றும் உள்ளடக்கத்தை ஊக்குவிப்பதில் உறுதிபூண்டுள்ளது மற்றும் ஆரோக்கியமான பணியாளர்கள் மற்றும் சமூகங்களுக்கு இந்த கொள்கைகளை முக்கியமானதாக ஏற்றுக்கொள்கிறது. பன்முகத்தன்மை மற்றும் உள்ளடக்கம் தனிமையில் நடக்காது என்பதையும், அளவிடக்கூடிய வெற்றி மற்றும் நிலையான தாக்கத்தை மையமாகக் கொண்டு, நமது செயல்பாடுகளின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் முறையாகப் பிணைக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். எனவே, அர்த்தமுள்ள இலக்குகளை முறைப்படுத்துவதிலும் பின்பற்றுவதிலும் நாங்கள் மூலோபாயமாகவும் நோக்கமாகவும் இருந்தோம்:

  1. ஊழியர்கள் ஈடுபாடு, மரியாதை, மதிப்பு மற்றும் இணைக்கப்பட்டதாக உணருவதை உறுதிசெய்க;
  2. காவல் பொறுப்புகளின் சமமான மற்றும் பாரபட்சமற்ற பயன்பாடுகளை வழங்குவதன் மூலம் காவல்துறையின் சட்டபூர்வமான தன்மையை வலுப்படுத்துதல்; மற்றும்
  3. அர்த்தமுள்ள ஈடுபாடு மற்றும் பரஸ்பர உரையாடல் மூலம் விக்டோரியா மற்றும் எஸ்கிமால்ட்டில் உள்ள பல்வேறு சமூகங்களைத் தொடர்ந்து ஈடுபடுத்துங்கள்.

எங்கள் நடவடிக்கைகள் முறைப்படுத்தப்பட்டதால், எங்கள் இலக்குகளை அடைவதற்கான எங்கள் முன்னேற்றம் குறித்த தகவல்களை வழங்குவதில் செயலில் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்க நாங்கள் உறுதியளிக்கிறோம்.