சுற்றுச்சூழல் வடிவமைப்பு மூலம் குற்றத் தடுப்பு (CPTED)

சுற்றுச்சூழல் வடிவமைப்பு மூலம் குற்றத் தடுப்பு (CPTED) என்பது குற்றத்தைத் தடுப்பதற்கான ஒரு விரிவான, நடைமுறை அணுகுமுறையாகும். முக்கிய CPTED கொள்கைகளை செயல்படுத்துவது பொதுவாக குற்றவாளிகளால் குறிவைக்கப்படும் குடியிருப்புகளின் பகுதிகளைக் குறிக்கிறது. உங்கள் குடியிருப்பைச் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழலில் எளிய உடல் மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம், நீங்கள் குற்றச் செயல்களை வெகுவாகக் குறைக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். இந்த மாற்றங்கள் குற்றத்திற்கு பலியாகும் வாய்ப்புகளை குறைக்கிறது.

சுற்றுச்சூழல் வடிவமைப்பு (CPTED) நடைமுறைகள் மூலம் குற்றத் தடுப்பு பற்றி விவாதிக்க அல்லது தணிக்கை பதிவு செய்ய, கீழே உள்ள படிவத்தை நிரப்பவும்.

CPTED மதிப்பீட்டை இங்கே பதிவு செய்யவும்

பெயர்