แผนที่อาชญากรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรมตำรวจวิกตอเรียเตือนไม่ให้ใช้ข้อมูลที่ให้มาเพื่อตัดสินใจหรือเปรียบเทียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สมาชิกในชุมชนได้รับการสนับสนุนให้ร่วมมือและแก้ไขปัญหากับกรมต่อไป เพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของชุมชนและกรมตำรวจ

เมื่อตรวจสอบข้อมูลควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

  • ด้วยเหตุผลทางเทคนิคและความจำเป็นในการปกป้องข้อมูลตำรวจบางประเภท จำนวนเหตุการณ์ที่ระบุภายในระบบทางภูมิศาสตร์อาจไม่ได้สะท้อนถึงจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดในพื้นที่อย่างแม่นยำ
  • ข้อมูลนี้ไม่รวมความผิดทั้งหมดที่ระบุในศูนย์สถิติความยุติธรรมของแคนาดา
  • ที่อยู่ในเหตุการณ์ในข้อมูลได้รับการปรับให้เป็นระดับทั่วไปถึงระดับบล็อกร้อย เพื่อป้องกันการเปิดเผยตำแหน่งและที่อยู่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
  • บางครั้งข้อมูลจะระบุตำแหน่งที่มีการรายงานเหตุการณ์หรือใช้เป็นจุดอ้างอิง ไม่ใช่ที่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง เหตุการณ์บางอย่างส่งผลให้เกิด "ที่อยู่เริ่มต้น" ของกรมตำรวจวิกตอเรีย (850 Caledonia Avenue) ซึ่งไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่นั้น
  • ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อการทบทวนและอภิปรายโดยเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มการป้องกันอาชญากรรมที่ประสานกันเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงความตระหนักและความปลอดภัยของชุมชน
  • ข้อมูลสามารถใช้วัดการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในระดับและประเภทของเหตุการณ์เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาที่ต่างกันกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ข้อมูลจะไม่ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ต่างๆ ของเมืองโดยอิงจากข้อมูลนี้เท่านั้น – พื้นที่ ขนาด ประชากร และความหนาแน่นต่างกันไป ทำให้การเปรียบเทียบดังกล่าวทำได้ยาก
  • ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลเหตุการณ์เบื้องต้นและไม่ได้แสดงถึงสถิติที่ส่งไปยังศูนย์สถิติความยุติธรรมของแคนาดา ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการรายงานล่าช้า การจัดประเภทเหตุการณ์ใหม่ตามประเภทความผิดหรือการสอบสวนที่ตามมา และข้อผิดพลาด

กรมตำรวจวิกตอเรียไม่รับรอง รับประกัน หรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับเนื้อหา ลำดับ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ ผู้ใช้ข้อมูลไม่ควรพึ่งพาข้อมูลหรือข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบในช่วงเวลาหนึ่ง หรือด้วยเหตุผลอื่นใด ความเชื่อมั่นใด ๆ ที่ผู้ใช้วางไว้ในข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง กรมตำรวจวิกตอเรียขอปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้ คุณภาพ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

กรมตำรวจวิกตอเรียไม่ถือว่าและไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ สำหรับข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลและข้อมูลที่ให้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด นอกจากนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กรมตำรวจวิกตอเรียจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ การใช้หน้าเหล่านี้โดยตรงหรือโดยอ้อม กรมตำรวจวิกตอเรียจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลหรือข้อมูลนี้โดยตรงหรือโดยอ้อม กรมตำรวจวิกตอเรียจะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่ทำหรือไม่ดำเนินการโดยผู้ใช้เว็บไซต์โดยอาศัยข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดเตรียมไว้ในที่นี้ ห้ามใช้ข้อมูลหรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยเด็ดขาด

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข