เที่ยวอเมริกา

หากคุณต้องการการอนุญาตพิเศษเพื่อข้ามพรมแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่น่าสงสัย คุณอาจต้องขอ “การสละสิทธิ์ของสหรัฐฯ” จากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครขอผ่อนผันกรุณาติดต่อ:

  • บริการสัญชาติและการย้ายถิ่นฐานของสหรัฐอเมริกา – http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
  • ศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐอเมริกา – http://www.cbp.gov/
  • หรือโทร 1-800-375-5283

หากคุณต้องการลายนิ้วมือเพื่อกรอกแบบฟอร์ม C216 โปรดติดต่อคณะกรรมาธิการ 250 727-7755