Victoria, BC – Ang nakalipas na ilang linggo ay napakahirap para sa maraming miyembro ng aming mga komunidad, partikular na ang mga itim, mga Katutubo at mga taong may kulay. Napakalakas ng mga pag-uusap at pagbabahagi ng mga kwentong nagsimula nang mangyari sa ating mga komunidad. Ang pagbabahagi at pag-aaral na ito ay nagpapakita ng pagkakataon para sa Victoria and Esquimalt Police Board at ng Victoria Police Department na tingnan ang ilan sa aming mga kasalukuyang proseso at kasanayan at upang maghanap ng mga paraan upang mapabuti.

Ito ay isang pagkakataon para sa Victoria at Esquimalt Police Board at ng Victoria Police Department na makisali sa mahirap at hindi komportable na mga pag-uusap na kinakailangan upang malaman kung ano ang kailangan nating gawin upang matiyak na ang lahat ng miyembro ng ating komunidad ay nakadarama ng kaligtasan, kahit saan, sa lahat ng pagkakataon.

Kaya naman, sa aming pagpupulong kagabi, ang Lupon ay nagkakaisang pinagtibay ang mga sumusunod na mosyon. Magsisimula tayo sa pakikinig sa komunidad.

  1. Hilingin na ang Tagapangulo at/o mga miyembro ng mamamayan ng Greater Victoria Police Diversity Advisory Committee ay magharap sa Lupon sa loob ng anim na buwan at sa bawat quarter pagkatapos noon sa mga pampublikong pagpupulong ng Lupon ng Pulisya kasama ang kanilang mga ideya at rekomendasyon para sa mga pagpapabuti sa Victoria Police Department.
  2. Na hilingin ng Lupon sa Hepe na iharap sa pampublikong pulong ng Lupon nang kasing aga ng praktikal ang isang komprehensibong listahan ng kamalayan sa pagkiling, anti-rasismo, sensitivity sa kultura at de-escalation na pagsasanay na kasalukuyang natatanggap ng mga miyembro ng Victoria Police Department at ang kanyang mga rekomendasyon para sa karagdagang pagsasanay at mga pagkakataon sa pagpapataas ng kamalayan.
  3. Na magsagawa ng demograpikong pagsusuri ng Victoria Police Department upang maunawaan kung paano ang komposisyon ng VicPD sa mga tuntunin ng itim, Katutubo, mga taong may kulay at kababaihan ay sumusukat laban sa komposisyon ng pangkalahatang populasyon. Ito ay magbibigay sa amin ng baseline at magpapakita sa amin kung saan may puwang para sa pagtutok sa pagre-recruit.
  4. Na ang Hepe ay gumawa ng anumang iba pang rekomendasyon sa Lupon para sa pagsasaalang-alang nito upang matugunan ang rasismo at diskriminasyon.

Ang Lupon ng Pulisya ng Victoria at Esquimalt ay magsisikap sa mga mahahalagang isyung ito sa komunidad at pananatilihing napapanahon ang publiko sa pag-unlad sa aming mga buwanang pulong ng Lupon.