Kinukumpirma ng Victoria and Esquimalt Police Board na inaprubahan ng Probinsiya ng British Columbia ang apela ng Board sa ilalim ng Seksyon 27 ng Batas ng Pulisya hinggil sa kahilingan ng 2022 na badyet ng VicPD. 

Iniutos ng lalawigan na pondohan ng mga konseho ang $1,342,525 na kakulangan na nagreresulta mula sa desisyon ng Township of Esquimalt Council na hindi aprubahan ilang aytem sa 2022 VicPD budget na isinumite ng Lupon. Kabilang dito ang $254,000 sa overtime na pagpopondo para sa Greater Victoria Emergency Response Team at Public Safety Unit, gayundin ang anim na pulis at apat na sibilyan na posisyon.

Ang tungkulin ng Lupon ay magtatag ng badyet para sa VicPD na sumasalamin sa sapat at epektibong pagpupulis sa loob ng lugar ng serbisyo nito. Sa pagtatatag ng badyet, isinasaalang-alang ng Lupon ang iba't ibang salik kabilang ang iba't ibang pangangailangan, layunin, at priyoridad ng bawat munisipalidad, ang mga priyoridad ng Ministro, kasalukuyan at inaasahang mga hamon sa pagpupulis na sinusunod ng Lupon at Punong Konstable, at ng VicPD Strategic Goals.

 

-30