Mga Pagpupulong at Minuto ng Lupon

Ang mga pulong ng police board ay dapat isagawa sa publiko maliban kung si Sec. 69.2 ng Batas ng Pulisya ay inilapat. Nasa ibaba ang taunang iskedyul ng mga Pampublikong sesyon ng Victoria at Esquimalt Police Board. Ang mga pagpupulong ay gaganapin sa 5:00pm at livestreamed/nire-record sa channel ng Police Board sa YouTube. Ang mga miyembro ng publiko na maaaring gustong dumalo nang personal ay dapat na dumating sa VicPD HQ nang hindi lalampas sa 4:50pm upang mapirmahan ng kawani ang mga dadalo at dalhin sila sa silid ng pagpupulong. Ang lahat ng bisita ng VicPD ay kinakailangang magbigay ng ID bilang kapalit ng isang "escorted" na tag habang nasa gusali.

2023

petsa adyenda minuto oras lugar
Enero 17 5: 00 PM Pinagsamang Pagpupulong ng Lupon/Mga Konseho (Victoria Conference Center)
Pebrero 21 5: 00 PM Lupon ng Pulisya – YouTube
March 21 5: 00 PM  Lupon ng Pulisya – YouTube
Abril 18 5: 00 PM  Lupon ng Pulisya – YouTube
Mayo 16 5: 00 PM Lupon ng Pulisya – YouTube
Hunyo 13 5: 00 PM Lupon ng Pulisya – YouTube
Hulyo 18 5: 00 PM  Lupon ng Pulisya – YouTube
Septiyembre 19 5: 00 PM Lupon ng Pulisya – YouTube
Oktubre 17 5: 00 PM Lupon ng Pulisya – YouTube
Nobyembre 7 5: 00 PM Pinagsamang Pagpupulong ng Lupon/Mga Konseho – Victoria Conference Center
Nobyembre 21 5: 00 PM Lupon ng Pulisya – YouTube | HQ ng VicPD

2022