Nawawalang Tao

Ang Victoria Police Department ay nakatuon sa pagtiyak na ang mga ulat ng mga nawawalang tao ay natugunan sa isang napapanahong paraan at sensitibong paraan. Kung may kakilala ka, o naniniwala kang may nawawala, mangyaring tawagan kami. Sineseryoso ang iyong ulat, at ang pagsisiyasat ay magsisimula nang walang pagkaantala.

Upang Mag-ulat ng Nawawalang Tao:

Upang mag-ulat ng nawawalang tao, na hindi ka naniniwalang nasa napipintong panganib, tawagan ang hindi pang-emergency na numero ng Victoria Police Department sa 250-995-7654. Payuhan ang tumatawag na ang dahilan ng tawag ay para iulat ang nawawalang tao.

Ang paghahanap ng nawawalang tao na ligtas at maayos ang pangunahing alalahanin ng VicPD.

Kapag Nag-uulat ng Nawawalang Tao:

Kapag tumawag ka upang iulat ang isang taong nawawala, ang mga tumatawag ay mangangailangan ng ilang partikular na impormasyon upang palawakin ang aming pagsisiyasat tulad ng:

  • Isang pisikal na paglalarawan ng taong iniuulat mong nawawala (mga damit na suot nila noong nawala sila, kulay ng buhok at mata, taas, timbang, kasarian, etnisidad, mga tattoo at mga peklat);
  • Anumang sasakyan na maaari nilang pagmamaneho;
  • Kailan at saan sila huling nakita;
  • Kung saan sila nagtatrabaho at nakatira; at
  • Anumang iba pang impormasyon na maaaring kailanganin upang matulungan ang aming mga opisyal.

Karaniwang hihingin ang isang larawan ng nawawala upang maipakalat nang malawakan hangga't maaari.

Nawawalang Tao Coordinator:

May full time constable ang VicPD na kasalukuyang nagtatrabaho sa posisyong ito. Ang opisyal ay may pananagutan para sa pangangasiwa at mga function ng suporta para sa lahat ng mga pagsisiyasat ng nawawalang tao, na tinitiyak na ang bawat file ay susuriin at sinusubaybayan. Tinitiyak din ng coordinator na ang lahat ng pagsisiyasat ay sumusunod sa BC Provincial Policing Standards.

Ang coordinator ay magkakaroon din ng:

  • Alamin ang katayuan ng lahat ng bukas na pagsisiyasat ng nawawalang tao sa loob ng hurisdiksyon ng VicPD;
  • Pagtiyak na palaging mayroong aktibong nangungunang imbestigador para sa lahat ng pagsisiyasat ng nawawalang tao sa loob ng hurisdiksyon ng VicPD;
  • Pagpapanatili at paggawa ng magagamit sa mga miyembro para sa VicPD, isang listahan ng mga lokal na mapagkukunan at mga iminungkahing hakbang sa pagsisiyasat upang tumulong sa mga pagsisiyasat ng mga nawawalang tao;
  • Makipag-ugnayan sa BC Police Missing Persons Center (BCPMPC)

Matutulungan din ng coordinator ang pamilya at mga kaibigan ng nawawalang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan ng pinunong opisyal ng pagsisiyasat o pangalan ng opisyal ng tagapag-ugnay ng pamilya.

Mga Pamantayan sa Pagpupulis ng Panlalawigan para sa mga Nawawalang Tao:

Sa BC, Mga Pamantayan sa Panlalawigang Pagpupulis para sa mga Pagsisiyasat ng Nawawalang Tao ay may bisa mula noong Setyembre 2016. Ang mga pamantayan at nauugnay paggabay Prinsipyo itatag ang pangkalahatang diskarte sa mga pagsisiyasat ng nawawalang tao para sa lahat ng ahensya ng pulisya ng BC.

Ang Batas sa mga Nawawalang Tao, ay nagkabisa noong Hunyo 2015. Pinapabuti ng Batas ang pag-access ng pulisya sa impormasyon na maaaring makatulong sa paghahanap ng nawawalang tao at nagpapahintulot sa pulisya na mag-aplay para sa mga utos ng hukuman upang ma-access ang mga rekord o magsagawa ng mga paghahanap. Ang Batas ay nagpapahintulot din sa mga opisyal na direktang humingi ng access sa mga talaan sa mga sitwasyong pang-emergency.