Maglakbay sa Estados Unidos

Kung kailangan mo ng espesyal na pahintulot na tumawid sa hangganan patungo sa Estados Unidos dahil sa aktwal o pinaghihinalaang aktibidad ng kriminal, maaaring kailanganin mong kumuha ng "US Waiver" mula sa Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos.

Para sa karagdagang impormasyon sa pag-aaplay para sa isang waiver mangyaring makipag-ugnayan sa:

Kung kailangan mo ng mga fingerprint upang kumpletuhin ang mga form ng C216 mangyaring makipag-ugnayan sa Commissionaires 250 727-7755.