Form ng Kahilingan sa Ari-arian

Ang pormularyo ng Kahilingan sa Ari-arian ay upang ayusin ang pagbabalik ng ari-arian na nabawi o hinahawakan para sa ligtas na pag-iingat ng Victoria Police Department. Kung nag-uulat ka ng nawala, ninakaw o natagpuang ari-arian, mangyaring tawagan ang VicPD Non-Emergency Line sa 250-995-7654 o mag-file ng Ulat ng Krimen Online sa pamamagitan ng aming website. Ang hindi na-claim na ari-arian ay itatapon pagkatapos ng 90 araw.