DOEL 1 - Stypje Community Safety

Stypjen fan mienskipsfeiligens is de kearn fan ús wurk by de Victoria Police Department. Us Strategysk Plan 2020 nimt in trijepuntsoanpak foar mienskipsfeiligens: kriminaliteit bestride, kriminaliteit foarkomme en bydrage oan libbenskrêft fan 'e mienskip.