Rhyddid Gwybodaeth

Mae Adran Heddlu Victoria yn cefnogi ac yn annog cyfathrebu agored a thryloyw gyda'r cyhoedd. Rydym yn deall y gwneir ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth o bryd i’w gilydd gyda’r goblygiad bod y wybodaeth y gofynnir amdani er budd y cyhoedd ac yn bwysig i’r cyhoedd ei gwybod. Yn yr ysbryd hwnnw, bydd yr Adran yn hwyluso’r nod hwnnw ymhellach drwy osod ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth am wybodaeth heblaw gwybodaeth bersonol ar y wefan hon, er mwyn sicrhau bod y wybodaeth ar gael yn ehangach i’r cyhoedd.

Bwriedir i'r Ddeddf fod yn llwybr pan fetho popeth arall. Mae i'w ddefnyddio pan nad yw'r wybodaeth ar gael trwy weithdrefnau mynediad eraill.

Cais Rhyddid Gwybodaeth

Sut i wneud Cais Rhyddid Gwybodaeth

Rhaid gwneud cais ysgrifenedig i weld gwybodaeth o dan y Ddeddf. Gallwch ddefnyddio a Ffurflen Gais Adran Heddlu Victoria neu anfonwch lythyr wedi'i lofnodi.

Nid yw’r adran gwybodaeth a phreifatrwydd yn derbyn nac yn cydnabod ceisiadau am wybodaeth neu ohebiaeth arall drwy e-bost neu’r rhyngrwyd.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, ysgrifennwch at y cyfeiriad canlynol:

Adran Heddlu Victoria
850 Rhodfa Caledonia
Victoria, BC V8T 5J8
Canada
 SYLW: Adran Gwybodaeth a Phreifatrwydd

Gellir hefyd ffacsio ceisiadau i'r Adran Gwybodaeth a Phreifatrwydd yn 250-384-1362.

Gwnewch eich cais mor benodol â phosibl. Os yw ar gael, rhowch rifau achosion, union ddyddiadau a chyfeiriadau yn ogystal ag enwau neu rifau'r swyddogion dan sylw. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i gynnal chwiliad cywir am y wybodaeth y gofynnwyd amdani. O dan y Ddeddf mae gan gyrff cyhoeddus 30 diwrnod busnes i ymateb i’ch cais ac mewn rhai amgylchiadau gall estyniad diwrnod busnes 30 diwrnod fod yn berthnasol.

Gwybodaeth Bersonol

Os byddwch yn gofyn am gofnodion personol amdanoch chi'ch hun, bydd yn rhaid gwirio pwy ydych chi i sicrhau bod mynediad yn cael ei ddarparu i'r person cywir. Bydd gofyn i chi ddangos prawf adnabod personol fel trwydded yrru neu basbort. Gellir gwneud hyn naill ai pan fyddwch yn cyflwyno eich cais neu wrth gasglu ein hymateb.

Gwybodaeth Na Fydd Yn Cael Ei Darparu

Os yw'r cofnod y gofynnoch amdano yn cynnwys gwybodaeth bersonol am rywun arall, ac y byddai darparu'r wybodaeth bersonol honno yn ymyrraeth afresymol ar breifatrwydd personol y person hwnnw, ni roddir mynediad i'r wybodaeth honno heb ganiatâd ysgrifenedig neu Orchymyn Llys.

Mae’r Ddeddf yn cynnwys eithriadau eraill y gallai fod yn rhaid eu hystyried yn dibynnu ar natur y cais, gan gynnwys eithriadau sy’n diogelu rhai mathau o wybodaeth gorfodi’r gyfraith.

ffioedd

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi mynediad i unigolion i'w gwybodaeth bersonol eu hunain yn rhad ac am ddim. Gall mynediad at wybodaeth arall fod yn amodol ar ffi. Os nad ydych yn fodlon ag ymateb yr Adran i'ch cais gallwch ofyn i Gomisiynydd Gwybodaeth a Phreifatrwydd BC adolygu penderfyniadau Adran Heddlu Victoria am eich cais.

Ffurflen Gais Rhyddid Gwybodaeth
Ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth

Gwybodaeth a Ryddhawyd yn Flaenorol

Mae Adran Heddlu Victoria yn cefnogi ac yn annog cyfathrebu agored a thryloyw gyda'r cyhoedd. Rydym yn deall y gwneir ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth o bryd i’w gilydd ar y sail bod y wybodaeth y gofynnir amdani er budd y cyhoedd. Gan gydnabod hyn, bydd yr Adran yn hwyluso'r nod hwnnw ymhellach drwy osod y rhan fwyaf o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth am wybodaeth gyffredinol adran yr heddlu ar y wefan hon.

Darllenwch mwy