Hafan/Cysylltwch â ni/Canmoliaeth a Chwynion/Cwestiynau Cyffredin am Gwynion
Cwestiynau Cyffredin am Gwynion2019-10-16T08:37:26-08:00

Cwestiynau Cyffredin am Gwynion

Beth yw cwyn?2019-10-29T11:57:12-08:00

Yn gyffredinol, mae a wnelo cwynion â chamymddwyn yr heddlu a effeithiodd arnoch chi'n bersonol neu a welsoch. Mae'r rhan fwyaf o gwynion yn ymwneud â gweithredoedd yr heddlu a allai effeithio ar ymddiriedaeth y cyhoedd.

Dylid gwneud eich cwyn ddim mwy na 12 mis ar ôl i'r digwyddiad ddigwydd; gall SCHTh wneud rhai eithriadau lle bo hynny'n briodol.

Mae eich hawl i wneud cwyn yn erbyn Adran Heddlu Victoria wedi'i nodi yn y Deddf yr Heddlu. Mae'r gyfraith hon yn effeithio ar bob swyddog heddlu dinesig yn British Columbia.

Ble gallaf wneud cwyn?2019-10-29T11:58:10-08:00

Gallwch wneud eich cwyn i Swyddfa Comisiynydd Cwynion yr Heddlu yn uniongyrchol neu i Adran Heddlu Victoria.

Mae'r VicPD wedi ymrwymo i sicrhau yr ymchwilir yn drylwyr i'ch cwyn, a bod eich hawliau a hawliau'r swyddogion heddlu dan sylw yn cael eu hamddiffyn.

Sut gallwch chi wneud cwyn?2019-10-29T11:59:16-08:00

Wrth wneud eich cwyn, mae'n ddefnyddiol cael disgrifiad clir o'r hyn a ddigwyddodd, megis yr holl ddyddiadau, amseroedd, pobl a lleoedd dan sylw.

Mae gan y sawl sy’n derbyn y gŵyn ddyletswydd i:

  • eich helpu i wneud eich cwyn
  • cynnig unrhyw wybodaeth neu gymorth arall i chi fel sy’n ofynnol o dan y Ddeddf, fel eich helpu i ysgrifennu beth ddigwyddodd

Gallwn roi gwybodaeth i chi am wasanaethau a allai fod ar gael i chi, gan gynnwys cyfieithu. Am ragor o wybodaeth, gw Canmoliaeth a Chwynion.

A allaf ddatrys cwyn trwy ddulliau heblaw ymchwiliad Deddf Heddlu llawn?2019-10-29T12:00:09-08:00

Mae cwynion cyhoeddus yn rhoi adborth pwysig i'r heddlu ac yn rhoi'r cyfle iddynt ymateb i bryderon yn eu cymunedau.

Gallwch geisio datrys eich cwyn gan ddefnyddio proses datrys cwynion. Gellir gwneud hyn trwy drafodaethau wyneb yn wyneb, penderfyniad ysgrifenedig y cytunwyd arno, neu gyda chymorth cyfryngwr proffesiynol.

Os byddwch yn ceisio datrys cwynion, gallwch gael rhywun gyda chi i roi cymorth.

Mae proses gwyno sy'n caniatáu mwy o gyd-ddealltwriaeth, cytundeb, neu ddatrysiad arall yn cryfhau plismona yn y gymuned yn unig.

Beth sy'n digwydd i gŵyn nad yw'n cael ei datrys trwy gyfryngu neu ddatrys cwyn?2019-10-29T12:00:47-08:00

Os penderfynwch yn erbyn datrysiad anffurfiol neu os yw’n aflwyddiannus, mae’n ddyletswydd ar yr heddlu i ymchwilio i’ch cwyn ac i roi gwybodaeth fanwl i chi am eu hymchwiliad.

Byddwch yn cael diweddariadau wrth i'r ymchwiliad fynd rhagddo fel y nodir yn Neddf yr Heddlu. Bydd yr ymchwiliad yn cael ei gwblhau o fewn chwe mis i'ch cwyn gael ei hystyried yn dderbyniadwy, oni bai bod SCHTh yn canfod ei bod yn briodol caniatáu estyniad.

Pan fydd yr ymchwiliad wedi'i gwblhau, byddwch yn cael adroddiad cryno, gan gynnwys adroddiad ffeithiol byr o'r digwyddiad, rhestr o'r camau a gymerwyd yn ystod yr ymchwiliad, a chopi o benderfyniad yr Awdurdod Disgyblu ar y mater. Os caiff camymddwyn swyddogion ei gadarnhau, gellir rhannu gwybodaeth am unrhyw ddisgyblu arfaethedig neu fesurau unioni ar gyfer yr aelod.

Ewch i'r Top